Motorpant

Låna pengar av dig själv!

Att låna pengar under en kort tid kan vara ett problem hos din vanliga bank, handläggningstider och kreditbedömningar kan kännas både utlämnande och långsamt, hos oss bedömer vi inte dig utan ditt fordon.

Steg 1

Tillfällig kris I kassan ? Inga problem !
Ta en bild på fordonet och skicka in bilden samt beskrivning av fordonet i formuläret

Steg 2

Vi återkommer med ett låneförslag inom 24 timmar. Erbjudandet är inte bindande!

Steg 3

Om fordonet uppfyller kraven så har du pengarna på kontot samma dag som vi tar emot din vara

Så här funkar det!

Att panta hos webpant är enkelt och riskfritt. Vi pantbelånar nästan alla motorfordon så länge belåningsvärdet överstiger 10000kr, du är över 18 år och innehar leg. Vi gör inga kreditupplysningar!

Skuldsaldo hos kronofogden ? inga problem , vi bedömer ditt fordon och inte dig!

webpant logo
husvagn

Låna pengar av dig själv!

Du kanske har en husvagn som du inte använder under vintern och vill åka på en utlandssemester istället eller kanske så har du inte fått bilen såld men vill lägga handpenning på den nya? Då hjälper vi dig gärna, vi belånar din pant med ca 50% av försäljningsvärdet och vill du inte lösa lånet när det löper ut så säljer vi din pant och du får överskottet. Räntan ligger på 3,5% per månad vilket gör att 10 000kr inte kostar mer än 350kr/månad att låna (expeditionsavgift och ev förvaringsavgift tillkommer).

Alla fordon är välkomna!

Hos oss kan du belåna alla typer av motorfordon, inte bara bilar, MC och båtar utan även flygplan och åkgräsklippare går bra , ända kravet är att du är ägare till fordonet och det har ett andrahandsvärde , läs gärna mer under ”Villkor och vanliga frågor”

Är du osäker på om ditt fordon kan belånas ? Tryck på ”Panta ett fordon” så återkommer vi inom 24t med ett låneförslag!

motorcykel
personbil

Vad är mitt fordon värt?

Här får du dagsfärskt pris på din bil och tusentals begagnade bilar, bilmärken och bilmodeller. Tjänsten är gratis för dig som konsument och vi belånar normalt sett 50% av begagnatvärdet.

www.bilpriser.se

bilar

Vem får låna?

Den som är över 18 år och kan uppvisa en giltig legitimation får låna pengar av oss. Sedan behöver du ett fordon att lämna som säkerhet/pant. Vi gör inga kreditupplysningar och kräver inte att du har fast inkomst eftersom fordonet du pantsätter bestämmer värdet på det lån vi beviljar.

Vad kostar ett lån?

Om du lånar 40000 kr så kostar det endast 1400 kr per påbörjad månad, samt en expeditionsavgift på 50-395 kr beroende på storlek på objektet. Månadsräntan är 3,5%. Om du pantar ett större föremål som en tex en båt eller bil tillkommer förvaringsavgift med 80 kr/kvm och månad

Vilka fler avgifter får man betala förutom ränta och expeditionsavgiften?

Så länge du löser eller omsätter dina lån med din pantsedel innan förfallodatum tillkommer inga övriga avgifter. Saknad pantsedel debiteras med 100:-. När lånet passerat förfallodatum tillkommer en aviseringskostnad på 100:-.

Hur mycket kan jag låna?

Det är andrahandsvärdet på fordonet du lämnar in som pant/säkerhet som bestämmer hur stor summa du får låna. Det kan röra sig från tiotusen till flera hundratusen kronor. Vi behöver titta på fordonet för att göra värderingen, men det går snabbt och du får besked inom 24 timmar

De flesta av våra kunder lånar mindre summor pengar under en kortare tid och våra lånetider ligger på 1-12 månader.

Våra normallån löper på fyra månader, och kan läggas om, om du vill behålla varan men inte har råd att lösa den just då. Du måste i så fall betala en ny expeditionsavgift samt upplupen ränta. Lånet löper sedan i ytterligare 4 månader.

Du har alltid möjlighet att när som helst lösa ditt lån under låneperioden.

Vad får man låna på?

Vi belånar nästan alla fordon som har ett andrahandsvärde, t.ex. bilar, båtar, maskiner, ja allt från åkgräsklippare till flygplan.

Hur går det till när ni värderar?

Börja med att göra en intresseanmälan på förstasidan så återkommer vi med ett låneförslag efter att vi har studerat ditt fordon.

Hur får jag mina pengar och hur löser jag lånet?

Vi betalar direkt mot ditt bankkonto och lånet löser du på samma sätt, vi hanterar inga kontanter.

Måste jag lämna fordonet hos er ,eller kan jag använda det under tiden?

Nej, alla fordon måste lämnas i förvar hos oss under panttiden.

Är min pant säker hos er?

Ja, din pant förvaras varmt och torrt i en kontrollerad miljö, vi är självklart fullvärdesförsäkrade.

Jag vill inte få några brev hem, går det att lösa?

Självklart, alla affärer behandlas under sekretess och om du vill så kan vi enbart skicka handlingar till dig via mail.

Var säljs min pant?

Vanliga fordon säljs på Tradera under användaren ”webpant”, större maskiner säljs av KVD. Auktionsprovision tillkommer med 18%

Vad behöver jag ha med mig till pantbanken
Legitimation, handling som styrker att du är ägare till fordonet eller det gula registreringsbeviset (om tillämpligt), ditt bankkonto nr (vi ger inte ut kontanter). När du ska hämta din pant så behöver vi förutom leg din pantsedel.

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag avses med
pantbank: ett företag som bedriver pantbanksverksamhet,
pantbanksverksamhet: en näringsverksamhet med ändamål att lämna krediter åt konsumenter mot panträtt huvudsakligen i lösöre, pantsedel: ett särskilt bevis om pantsättningen som pantbanken lämnar till låntagaren, pantbok: ett löpande register över alla pantsättningar i en pantbank.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för låntagaren är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

Tillståndsplikt

3 § Pantbanksverksamhet får drivas bara efter tillstånd av länsstyrelsen. Tillstånd ges tills vidare.

Tillstånd kan ges till svenska aktiebolag och motsvarande utländska företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För ett utländskt företag, som inte är verksamt genom ett svenskt aktiebolag, skall tillståndet avse verksamhet genom filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m. m.

4 § Tillstånd skall ges om företaget med hänsyn till organisation, ledning och ägare med bestämmande inflytande kan antas komma att bedriva en sund pantbanksverksamhet och i övrigt uppfylla kraven enligt bestämmelserna i denna lag.
Tillstånd till ett utländskt företag får ges endast om företaget i det land där det har sitt säte bedriver pantbanksverksamhet och står under tillsyn av behörig myndighet.

5 § Frågan om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten skall bedrivas. Skall verksamheten bedrivas i flera län, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där företagets svenska huvudkontor är beläget.
Innan en pantbank öppnar ett nytt kontor, skall anmälan göras till den länsstyrelse som beviljat tillståndet. Öppnas kontoret i ett annat län, skall anmälan göras även till länsstyrelsen i det länet.

Sundhetskrav och förbud mot annan verksamhet

6 § Pantbanksverksamhet skall bedrivas så att allmänhetens förtroende för verksamheten upprätthålls och i övrigt så att verksamheten kan anses sund.
En pantbank får inte bedriva någon annan verksamhet vid sidan av pantbanksverksamhet än som anges i 20 §.

Tystnadsplikt

7 § Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till en pantbank får inte obehörigen röjas.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).
Den som bryter mot förbudet i första stycket skall inte dömas till ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

Grunder för långivning

8 § Panten skall vara den enda säkerheten för lånet. Låntagaren blir inte personligen betalningsansvarig för lånet.

9 § Ränta som tas ut för lånet skall anges som en räntesats motsvarande räntekostnaden per år för den vid varje tid obetalda delen av skulden.
Räntesatsen får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden.

10 § En pantbank får förutom ränta ta ut ersättning för lånet, om sådan ersättning motsvaras av kostnader för lånet.
Ersättningsbeloppet får inte ändras till låntagarens nackdel under lånetiden.

11 § Låntagaren har rätt att lösa panten i förtid. Ränta och andra kostnader skall då betalas för tiden fram till förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Därvid får dock pantbanken begära att varje påbörjad månad från dagen för lånet räknas som hel månad.
Pantbanken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att skulden betalas i förtid.

12 § Lånetiden får inte överstiga ett år.
Om pantbankens fordran inte betalas när den förfaller till betalning, får pantbanken sälja panten enligt 16–20 §§.
Pantbanken har rätt till dröjsmålsränta under högst fyra månader från förfallodagen.

Pantsedel

13 § Pantbanken skall lämna låntagaren en pantsedel som bevis om pantsättningen. Pantsedeln skall innehålla uppgift om
1. det nummer under vilket lånet har förts in i pantboken,
2. dagen för pantsättningen och lånets förfallodag,
3. lånebeloppet och ränta enligt 9 §,
4. ersättning enligt 10 § och övriga villkor för lånet samt
5. beskrivning av panten.
Ränta enligt 9 § och ersättning enligt 10 § skall anges med belopp.

Åldersgräns och legitimation m.m.

14 § En pantbank får ta emot pant bara av den som har fyllt arton år. Låntagaren skall vara känd för pantbankens personal eller på ett tillförlitligt sätt styrka sin identitet. Detsamma gäller när panten skall lösas.
Pantbanken skall vid pantsättningen begära uppgift om den adress där låntagaren kan nås för underrättelser. Skyldighet enligt 19 § att underrätta låntagaren eller annan skall anses fullgjord, om underrättelsen har sänts i rekommenderat brev under den adress som har uppgetts eller som annars är känd för pantbanken.

Försäkring

15 § En pantbank skall för mottagna panter ha egendoms- och ansvarsförsäkring till betryggande belopp.

Pantförsäljning

16 § Panten får säljas först två månader efter lånets förfallodag, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten medger att det sker tidigare.

17 § Försäljning skall ske på offentlig auktion på den ort där pantsättningen ägt rum, om inte låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten medger att försäljning sker på annan ort.
Om panten utgörs av finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall försäljningen dock ske genom ett värdepappersinstitut och till gällande marknadspris. Lag (2007:540).

18 § En försäljning på offentlig auktion skall kungöras i en tidning inom orten minst åtta dagar i förväg. I kungörelsen skall anges lånets förfallomånad.
Låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten skall i god tid före auktionen på lämpligt sätt särskilt underrättas om tid och plats för denna.

19 § Överskott vid en pantförsäljning tillfaller låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten.

Om överskottet uppgår till högst 100 kronor, har låntagaren eller den som förvärvat rätten till panten rätt att på begäran få beloppet utbetalat på pantbanken. Om beloppet överstiger 100 kronor, skall pantbanken snarast underrätta honom om att ett sådant överskott har uppkommit. Pantbanken kan i stället direkt utbetala beloppet till honom på lämpligt sätt.

Överskott som inte har kunnat betalas ut inom ett år från försäljningsdagen tillfaller pantbanken.
20 § En pantbank får vid försäljning på offentlig auktion själv köpa panten. Sådan pant får pantbanken i sin verksamhet sälja över disk.

Pantbok

21 § En pantbank skall föra pantbok.
Regeringen får föreskriva vilka uppgifter som skall antecknas i pantboken.

22 § Uppgift i pantboken skall bevaras under fem år räknat från utgången av det kalenderår då uppgiften fördes in eller under den längre tid som för vissa uppgifter gäller enligt annan författning.

Ägarprövning

23 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i en pantbank, som medför att förvärvaren innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller som annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget, får ske bara efter tillstånd av den länsstyrelse som avses i 5 § första stycket.
Tillstånd skall lämnas, om det inte kan antas att förvärvet kommer att motverka en sund utveckling av företagets verksamhet.

Tillsyn

24 § En pantbank står under tillsyn av länsstyrelsen.
Driver pantbanken verksamhet i flera län, är länsstyrelsen i det län där företagets svenska huvudkontor är beläget huvudansvarig för tillsynen. Den lokala tillsynen i de övriga län där företaget bedriver verksamhet utövas med biträde av länsstyrelserna i dessa län.

25 § Länsstyrelsen skall vid sin tillsyn över pantbankerna se till att en sund utveckling av verksamheten främjas.

26 § En pantbank skall lämna länsstyrelsen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som länsstyrelsen begär.
Länsstyrelsen får genomföra undersökning hos en pantbank när länsstyrelsen anser det nödvändigt.

Poliskontroll

27 § En pantbank är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter ur pantboken till polismyndigheten. En sådan begäran får avse viss systematisk rapportering till polismyndigheten.
Pantbanken skall också lämna polismyndigheten tillträde till pantbankens lokaler för undersökning av pantlagret och granskning av pantboken och de handlingar som ligger till grund för den.

Ingripanden

28 § Ett tillstånd att bedriva pantbanksverksamhet skall återkallas av länsstyrelsen om
1. företaget inom ett år efter tillståndsbeslutet inte har börjat driva verksamheten eller dessförinnan har förklarat sig avstå från tillståndet,
2. företaget under en sammanhängande tid av ett år inte har drivit någon verksamhet, eller
3. företaget genom att överträda bestämmelser i denna lag eller någon annan författning eller på något annat sätt visat sig inte uppfylla kravet på en sund pantbanksverksamhet.

29 § Om det är tillräckligt får länsstyrelsen i det fall som avses i 28 § 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning.

30 § Om någon bedriver pantbanksverksamhet utan tillstånd, skall länsstyrelsen förelägga honom att upphöra med verksamheten.
Är det osäkert om viss verksamhet utgör pantbanksverksamhet, får länsstyrelsen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysningar som behövs för att bedöma frågan.

31 § Om länsstyrelsen återkallar ett tillstånd enligt 28 § 3, får länsstyrelsen besluta hur verksamheten skall avvecklas.
Länsstyrelsen får också besluta hur en olovlig pantbanksverksamhet skall avvecklas.

Vite

32 § Om länsstyrelsen meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får länsstyrelsen förelägga vite.

Avgifter

33 § Pantbanker som är verksamma i Sverige skall till länsstyrelsen betala avgifter för finansiering av länsstyrelsens verksamhet enligt denna lag.
Regeringen får meddela närmare föreskrifter om dessa avgifter.

Överklagande m.m.

34 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrelsen. Polismyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte annat bestämts.

35 § Länsstyrelsens beslut enligt 30 § andra stycket får inte överklagas.
Andra beslut som länsstyrelsen meddelar enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

36 § Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse enligt denna lag skall gälla omedelbart.

Övergångsbestämmelser

1995:1000
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1949:722) om pantlånerörelse skall upphöra att gälla.
2. För pantbanksverksamhet som vid den nya lagens ikraftträdande drivs med stöd av tillstånd enligt äldre bestämmelser gäller följande.
a) För fortsatt verksamhet krävs tillstånd enligt den nya lagen. Rörelsen får dock drivas vidare med stöd av äldre bestämmelser intill utgången av år 1996 eller, om ansökan om tillstånd enligt den nya lagen har getts in dessförinnan, till dess ansökningen har prövats slutligt.
b) Verksamhet som drivs i annan form än som krävs enligt 3 § andra stycket får drivas vidare i denna form intill utgången av år 1997.
3. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelsen eller polismyndigheten har meddelat före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

Kontaktuppgifter

Vi har öppet alla vardagar efter tidsbokning,
tänk på att vi inte hanterar kontanter och att
inga panter förvaras på kontoret, därför ber
vi er vänligen att boka ett personligt möte.

pantbanksföreningen
webpant logo